Mail ons: info@vac-dordrecht.nl

Bouwers

BENT U BOUWER?
Op verzoek van diverse professionals en organisaties betrokken bij de bouw (woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten, enz.) beoordeelt VAC-Dordrecht bouwplannen (nieuw-/her- en verbouw) en plannen voor de openbare ruimte op hun gebruikskwaliteit.

De plannen beoordelen we op:

 • gebruikskwaliteit; zijn de ruimtes te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, looplijnen, bergruimte
 • veiligheid; zowel sociale veiligheid als aandacht voor braak- en brandpreventie
 • toegankelijkheid; ook voor de kinderwagen of rolstoel
 • gezondheid en comfort; licht, lucht en geluid
 • energieverbruik en materialengebruik; bijvoorbeeld oriëntatie t.o.v. de zon
 • toekomstwaarde; onderhoudsvriendelijk, kan de woning met u meegroeien.

De beoordeling gebeurt samen met de WMO die specifiek kijkt naar toegankelijkheid vanuit hun verantwoordelijkheid. Het resultaat van die beoordeling wordt vastgelegd in een gezamenlijk advies, dat we opsturen naar de contactpersoon voor het betreffende plan en graag mondeling toelichten.

Het VAC-Advieswerk
VAC-Dordrecht, de adviescommissie wonen, bestaat uit deskundige, goed geschoolde vrijwilligers die tijdens het bouwproces betrokken partijen adviseert over een optimale gebruikskwaliteit. Hoe eerder we betrokken worden bij het proces, hoe liever het ons is, de praktijk heeft uitgewezen dat er dan werkelijke kwaliteitsverbetering van de plannen tot stand komt. Dan is het immers nog mogelijk om wijzigingen aan te brengen in visies, bouwplannen en plattegronden. Het gaat dan niet om ingrijpende zaken; VAC-leden weten heel wel dat de bouwer, opdrachtgever, gebonden is aan budgetten.

Maar verrassingen achteraf kunnen worden voorkomen. Vaak wordt daarmee ook herstelwerk achteraf voorkomen.

Zo levert het VAC-Advies een positieve bijdrage in de kwaliteit en in de kosten.
VAC-leden zijn opgeleid vanuit het landelijke steunpunt VACpuntWonen en werken aan de hand van de door VACpuntWonen opgestelde checklijst 'Woonkwaliteitswijzer'.In het VAC-Advies betrekken we diverse aspecten:

Woonomgeving
Hierbij wordt gekeken naar zaken als levensloopbestendig wonen, de woningdichtheid, wonen en geluid, wijkvoorzieningen, groen- en speelvoorzieningen, waterbeheer, verkeersstructuur, openbaar vervoer, afvalplekken, parkeren en de inrichting van de openbare ruimte, nabijheid van voorzieningen.

Woongebouw
Uitgangspunten hierbij zijn: functiemenging, flexibiliteit, prettig leefklimaat en sociale veiligheid, energiebesparing en duurzaamheid

Woning
Het casco, de installaties tot en met de individuele verblijfsruimtes worden beoordeeld. Gelet wordt op de gebruikskwaliteit en flexibiliteit van ruimtes, een prettig leefklimaat, goede toegankelijkheid, efficiënte looproutes, voldoende privacy, sociale en fysieke veiligheid, het uitzicht en energiebesparing.

In tijden waarin weinig wordt gebouwd of gerenoveerd stellen we als VAC onze expertise ook beschikbaar voor nieuwbouw en/of renovatie van publieke gebouwen en publieke ruimtes.
Scholen, culturele voorzieningen en zorginstellingen zijn daar voorbeelden van.

Sinds enige tijd adviseert VAC-Dordrecht, onder voorwaarden, ook aan particuliere opdrachtgevers. Meer hierover onder Nieuws.

Nieuws

In oktober 2012 is het traject "Richting kiezen en prioritering grote projecten" gestart. Dit moet ertoe leiden dat binnen de grote ruimtelijke projecten keuzes worden gemaakt teneinde de mogelijke risico's en problemen van de huidige economische omstandigheden en meer in het bijzonder de situatie op de vastgoedmarkt het hoofd te kunnen bieden. In dit traject hebben wij met de Adviescommissie meerdere malen besproken welke richting we moeten kiezen ten aanzien van de verschillende grote projecten. Het college heeft hiernaast gemeend ook te moeten onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om de komende jaren op een kleinschalige wijze aan de leefbaarheid van Dordrecht te blijven bouwen. Onderzocht zijn een tweetal thema's te weten; particulier opdrachtgeverschap bij vastgoed ontwikkeling en het tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in de voorliggende nota met een voorstel voor een intensieve aanpak voor 2013 en 2014. Om particulier opdrachtgeverschap een grotere rol in de vastgoedontwikkeling te geven is het wel nodig de gemeentelijke werkwijze daaraan aan te passen. De huidige gemeentelijke werkwijze is nu afgestemd op het samenwerken met enkele grootschalige projectontwikkelaars. Het voorgesteld intensiveringsprogramma is voor de sector Stadsontwikkeling de opmaat naar een nieuwe manier van werken. Gezien het kleinschalige karakter van de nieuwe initiatieven ligt het oppakken ervan met de betrokken burgers, instellingen en bedrijven voor de hand. Om dit brede draagvlak tot stand te brengen is een voorstel voor een publieks-/marketingcampagne uitgewerkt. Het college heeft het noodzakelijk geacht om geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 3.6 "Mogelijke locaties voor PO vanaf 2014" van de bijgevoegde nota De "nieuwe initiatieven: Kleinschalig grote dingen bereiken", omdat hierin gegevens zijn opgenomen waarvan het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de financiële belangen van de gemeente. U is middels het aanbieden van een separaat raadsbesluit gevraagd om deze geheimhouding te bekrachtigen.

 


Toegankelijkheid woongebouw en woning baart zorgen. Top 5 Knelpunten Woningen opgesteld door VAC's.

Artikel over het werk van de VAC in AD-de Dordtenaar.

Geïnteresseerd in het werk van de VAC? Vraag de folder aan!

De afdeling Dordrecht van de woonadviescommissie VAC werkt aan nieuwe website.


Recente adviezen

 • Ds. J.Bogermanschool
 • Wilgenwende
 • Leerpark
 • Sporthal Deetos/Snel
 • Kinderboerderij NMC
 • v/d Kloosterstraat
 • Gestapelde villa's Stevensweg
 • Appartementen Bankastraat/Lanen van Oranje
 • School Chico Mendesring
 • Rotonde Overkampweg
 • Herinrichting Emmaplein - speelplaats

© 2009 VAC Dordrecht - Sitemap